සුබස - අකුරු විනිස පිරික්සුව
මුල් පිටුව     භාවිතයට උපදෙස්     සුබස ගැන
 
සුබස භාවිතයට උපදෙස්
  • මෙය දත්ත පදනම් කර ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංගයකි. නිර්මාණකරුවන් මෙමගින් යෝජනාකරන වචනවල නිවැරදිතාවය පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් නොදරයි.
  • ඔබ පිරික්සීමට බලාපොරොත්තු වන පෙළ සිංහල යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට යතුරු ලියනය කර තිබිය යුතුය.
  • ඔබ යතුරු ලියනය කරන ලද ලේඛනය හැඩගැන්වීමට පෙර අපගේ අඩවියෙන් (අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂාකිරීමේ) සේවාව ලබා ගන්න.
  • සුබස මගින් යම් යම් වචන සඳහා වැරදි යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ නම් එහි නිවැරදි ආකාරය අප වෙත යොමු කරන්න. මෙමගින් ඔබට මෙම සේවාවේ නිවැරදිභාවය තව තවත් වැඩි කිරීමට දායක වීමට හැකිය.