වචනය:
නිවැරදි කිරීම:
විස්තර:
සුබස මගින් ඉහත වචන සඳහා වැරදි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී නම් එහි නිවැරදි ආකාරය අප වෙත යොමු කරන්න. මෙමගින් ඔබට මෙම සේවාවේ නිවැරදිභාවය තව තවත් වැඩි කිරීමට දායක වීමට හැකිය. ස්තූතියි