සුබස - අකුරු විනිස පිරික්සුව
මුල් පිටුව     භාවිතයට උපදෙස්     සුබස ගැන
 
සුබස ගැන
    සුබස හදන්නට මුල් වුනේ:
  • අසංක වාසල
  • රන්දිල් පුෂ්පානන්ද
  • වමිල ලියනගේ
  • එරංග ජයලත්ආරව්වි
  •  
  • උපදෙස්: ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ
අපට ලියන්න
sinhala.subasa@gmail.com