සුබස - අකුරු විනිස පිරික්සුව
© Asanka Wasala, Randil Pushpananda, Chamila Liyanage & Eranga Jayalatharachchi
Subasa: The First Online Sinhala Spell Checker will be Launched Soon!!
Red වැරදි    Magenta නිවැරදි කළ    Blue නිවැරදි    Blue අවිනිශ්චිත        I Word Unigram    II Bigram    III Trigram
text
ඔබේ පෙළ මෙහි ලියන්න:
සියත්ව නිවැරදි කරන්න